Advisories ยป Package putty rss

Date ID Source Package(s) Type Affected release(s) CVE
2020-01-05 MGASA-2020-0003 putty security 7 CVE-2019-17068 , CVE-2019-17069
2019-05-07 MGASA-2019-0153 putty , filezilla , libfilezilla , wxgtk security 6 CVE-2019-9894 , CVE-2019-9895 , CVE-2019-9897 , CVE-2019-9898
2017-03-27 MGASA-2017-0093 putty security 5 CVE-2017-6542
2016-03-16 MGASA-2016-0112 halibut , putty security 5 CVE-2016-2563
2015-11-10 MGASA-2015-0442 putty security 5 CVE-2015-5309
2015-03-06 MGASA-2015-0098 putty , filezilla security 4 CVE-2015-2157
2013-08-09 MGASA-2013-0242 putty , filezilla security 2 , 3 CVE-2013-4206 , CVE-2013-4207 , CVE-2013-4208 , CVE-2013-4852